De jeugd van KF Wêz Wis Tsjom

De jeugd van K.F.Wêz-Wis Tsjom

Bij de jeugd hebben we op dit moment ongeveer 40 leden. Iets minder dan voorgaande jaren. Maar evenwel zullen ook dit jaar de velden goed gevuld zijn met enthousiaste jeugdkaatsers tijdens de leden-, Federatie- en KNKB wedstrijden in en rond Tsjom. Dat is gezond voor een vereniging als de onze. De jeugd heeft immers de toekomst!!! We zijn hier dan ook erg blij mee. Het spreekt niet altijd voor zich dat elke jeugdcategorie bestaansrecht heeft. De schooljeugd is dit jaar wederom de grootste groep. En de welpen en pupillen groep zijn niet groot, respectievelijk 7 en 11 kaatsers per categorie. Daar waar nodig zullen deze beide categorieën moeten worden samengevoegd. De welpengroep kan gaandeweg het seizoen alleen maar groeien…….(zie pagina 12). Hoe dan ook……..we gaan er alles aan doen om er een plezierig en sportief kaatsseizoen van te maken. Succes alvast!!!

Ledenwedstrijden
We hebben weer een aantal ledenwedstrijden op het programma dit jaar. En de afsluiter zal ook dit jaar weer de Kind-Ouder- met de senioren d.e.l. partij zijn.

Federatie
De Federatie Franekeradeel heeft de schouders er weer redelijk onder gezet en redelijk op orde gekregen. Het bestuur is uitgebreid en organisatorisch is het afgelopen seizoen beter verlopen. De deelname is gelijk gebleven. Vorig jaar is er getracht een training voor de jeugd op touw te zetten. Door te weinig opgave is die opzet helaas mislukt. Een vereniging met een respectabel aantal jeugdleden heeft tegenwoordig eigen trainers en trainingsmogelijkheden. En dan is er nog de mogelijkheid om je bij een kaatsschool aan te sluiten………..Dit merkt de Federatie uiteraard. Toch willen ze het voor het komende seizoen weer proberen.

Op de komende Federatie vergadering zullen een aantal zaken op tafel worden gelegd door vertegenwoordigers van onze vereniging. O.a. het feit dat de Federatie nog steeds afwijkende regels hanteert t.o.v. van de overkoepelende organisatie, de KNKB.

Dispensatie spelers op verenigingsniveau
Er zijn meerdere verzoeken binnen gekomen, die inmiddels door het bestuur gehonoreerd zijn.

Het komende seizoen kaatst Jorrit Palma, die officieel nog bij de welpen hoort, bij de pupillen. Daar ligt voor hem meer uitdaging. Berber van der Meulen kaatst dit seizoen nog bij de pupillen i.p.v. bij de schooljeugd. Jelmer Wielenga blijft nog een seizoen bij de schooljeugd.
Een ieder die een dergelijk verzoek doet moet zich ervan bewust zijn dat hij/zij het gehele seizoen in die categorie deelneemt aan de wedstrijden. Dit geldt ook voor de wedstrijd varianten zoals bijvoorbeeld de Kind-Ouder partij en de generatie partij.

Trainingen
De wintertrainingen zijn inmiddels in volle gang. Erwin Atsma en André Tamminga trainen resp. de welpen en pupillen in de sportzaal van dorpshuis De Moeting in Tsjom. Harry Benders traint de schooljeugd in Sporthal De Trije in Franeker. In de week van 10 april maken we de overstap van de zaal naar het veld. Dan starten ook de trainingen voor de kabouters. Thea Viëtor en Anke Zijlstra zullen training geven aan de kabouters. Alle kinderen, die op 1 januari 2017 6 of 7 jaar waren mogen hier aan meedoen. De trainingsdag en -tijd voor de kabouters is komend seizoen gewijzigd!!!       

Opslagafstanden bij ledenpartijen
Hiervoor gelden voor de federatiekaatsers de afstanden zoals bepaald voor de federaties. KNKB-kaatsers moeten zich houden aan de afstanden voor de KNKB-wedstrijden. Iedereen die met gemak de KNKB afstand kan halen moet bij de KNKB -opslag opslaan. Ook al heb je nooit KNKB gekaatst. De opslag afstanden voor de Federatiekaatsers en de KNKB kaatsers worden op het kaatsveld apart aangegeven. De KNKB kaatsers slaan op van achter de gele lijn. Federatiekaatsers slaan op van achter de witte lijn.

Voor alle duidelijkheid
Zoals al eerder genoemd is voor de welpen categorie niet de leeftijd maar de opslagafstand bepalend voor deelname. Dit is een regel die door de KNKB is ingesteld. Wij zijn lid van de KNKB dus geldt dit ook voor ons.

De regel is als volgt, iemand is:
Welp: als hij/zij op 1 januari van het komende kaatsseizoen 8 of 9 jaar is.

Pupil: als hij/zij op 1 januari van het komende kaatsseizoen 10 of 11 jaar is. Aan deze regel zit voor de welpencategorie echter een ‘maar’ verbonden, nl. de opslagafstand.

Op verenigingsniveau;
Als een kind, dat nog geen 8 jaar is op 1 januari, wel de opslagafstand haalt welke voorgeschreven is voor de categorie welpen, mag hij/zij mee kaatsen bij de ledenpartijen. Ook competitiekaatsen en trainen mag dan. Uiteraard dien je dan wel lid te worden van de vereniging. De opslagafstand voor jongens is 11 meter, voor meisjes is dat 9 meter.

(De pupillen afstand is voor jongens 15 meter en voor meisjes 12 meter. Schooljeugd jongens 19 meter en schoolmeisjes 16 meter).

Hiervoor kunnen de ouders een verzoek indienen bij de jeugdcommissie. Vervolgens volgt er een test afgenomen door de clubtrainer (op verzoek van de jeugdcommissie) of door een jeugdcommissielid.

Op Federatie niveau;
Voor deelname aan de Federatie wedstrijden moet je op 1 januari 8 jaar zijn. Daarbij moet je de opslagafstand van de welpen beheersen.

Op KNKB niveau;
De opslag regel is hetzelfde als bij de vereniging alleen de opslagafstand is 3 meter verder.

Op de uitgeschreven wedstrijden van de KNKB mag hij/zij meedoen, mits hij/zij lid is van de plaatselijke vereniging.