Agenda ledenvergadering 27 maart 2019

Uitnodiging voor de voorjaarsledenvergadering

 K.F. Wêz-Wis Tsjom

Op woensdag 24 maart 2019

Om 19.45 in de kantine op het Lyntsjepark

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Aftreden bestuursleden / voorstellen nieuw bestuurslid, Marrit Strikwerda.
 4. Ingekomen stukken/mededelingen
 5. Notulen voorjaarsvergadering d.d. 4 april 2018
 6. Jaarverslag 2018
 7. Toelichting Financieel jaarverslag 2018 / bevindingen Kascommissie

PAUZE

 • KNKB/Federatie
 • Wedstrijdagenda 2019
 • Samenwerking verenigingen – omnivereniging
 • Rondvraag
 • Sluiting

Reacties zijn gesloten.