Visie

De “K.F. Wêz-Wis Tsjom” is een vereniging waarbij sportiviteit en plezier hoog in het vaandel staan. Wij, als kaatsvereniging, streven ernaar om samen met alle leden plezierige kaatsdagen te beleven. Daarbij zullen we rekening moeten houden met ieders capaciteiten en accepteren dat er soms niveauverschillen zijn.

Uitgangspunten daarin zijn;

*Het kaatsen in ons dorp is voor een ieder plezierig en de toegang tot de sport laag drempelig.

*Binnen een partuur heeft iedereen altijd een taak.
Hierbij wijken wij dus af van de KNKB regels. Wisselen van positie mag alleen bij begin van een nieuwe eerst. Dit betekent dat de samenstelling blijft bestaan tot minimaal een volgend eerst. Op deze wijze wordt voorkomen dat een speler volledig buitenspel kan worden gezet en leert iedereen van elke partij.

*Van alle leden wordt verwacht dat zij naar eer en geweten opslaan vanaf de afstand die zij aankunnen.

*Het bestuur is ten alle tijde bevoegd om regels aan te passen als het om ledenwedstrijden gaat. Vooral als dit wedstrijden betreft die afwijken van het traditionele spel. Voor deze wedstrijden zullen de (aangepaste) regels expliciet en duidelijk worden aangegeven op de website.

*De scheidsrechter heeft ten alle tijde het laatste woord bij onenig- of onduidelijkheden tijdens het spel. Alleen hij/zij bepaalt hoe het spel voortgezet gaat worden.

*Denk na voor je je opgeeft voor een wedstrijd. Opgeven is mee doen en mee doen is de hele dag beschikbaar zijn.

En dan nog even dit……..

*Vertegenwoordigers van de vereniging op afdelingswedstrijden (van zowel de K.N.K.B. als de Federatie) en de NK’s dienen zich te houden aan de kledingvoorschriften en de regels van de K.N.K.B.
(o.a. de keuring van de kaatswant)
Details aangaande deze regels zijn te vinden op www.knkb.nl

*Als vereniging streven we ernaar om van iedere categorie een partuur af te vaardigen naar het NK.
Voor de jeugd categorieën wordt dit geïnitieerd door de jeugdcommissie. De overige categorieën worden door het bestuur geattendeerd op de mogelijke wedstrijddata waarna zij op eigen initiatief een partuur kunnen samenstellen.

*De jeugdcommissie stelt de parturen van de jeugd samen. Hierbij wordt uitgegaan van de kwaliteiten en chemie binnen het partuur. Uitgangspunt daarbij is dat iedere speler zoveel mogelijk in zijn of haar eigen categorie uitkomt.

Het is mogelijk om dispensatie aan te vragen om in een andere categorie mee te kaatsen. Dit betekent wel dat er het hele seizoen in die betreffende categorie gekaatst wordt.

Wij hanteren ook de gedragscode van de K.N.K.B. Wat dit precies inhoudt kan hier gelezen worden.
Gedragscode K.N.K.B.
Mocht je na het lezen over de gedragscode nog vragen hebben hierover kun je altijd contact opnemen met een bestuurslid of kan je contact op nemen met de vertrouwenspersoon van de KNKB; Dhr. F.C. Nijman.