Straatkaatsen voor senioren en jeugd

klik op het plaatje voor de foto’s

Op 3,4, en 5 juli hebben we voor de 3e keer weer het straatkaatsen op de Voorstraat georganiseerd
Helaas waren er bij de senioren 2 partuur minder dan vorig jaar. Daardoor konden we het gemakkelijk in 2 perken houden. Op donderdag en vrijdag zijn we zelf een uur later begonnen.
woensdag en donderdag was het droog, maar vrijdag helaas niet.
Voor het eerst was er ook een wedstrijd voor de jeugd. Deze werd gehouden bij de Bakker voor.
Ondanks het slechte weer was het toch een groot succes.

de prijswinnaars bij de senioren waren
1e prijs Jorrit Palma, Luuk Zwaagstra en Bjorn Idsardi
2e prijs Redmer van der Meulen, Erin van Wier, en Jorrit Nanninga
herkansing
1e prijs Marrit Wielenga, Gerbich Koster, en Auke van der Meulen
2e prijs Simon/Harry Bbenders, Hessel Wielenga, en Jelmer Wielenga

Bij de jeugd waren de volgende prijswinnaars
1e prijs Fleur van Munsteren, Lianne Tolsma, en Lisanne de Boer
2e prijs Dine Bosch, Ties Hettema, en Lyanne Hoitema

Ledenwedstrijd met Zachte bal op 22 juni 2024

Eindelijk was het eens mooi weer, dus goed insmeren voor de wedstrijd.
De jeugd was ook nu weer goed vertegenwoordigd, maar bij de senioren viel het weer tegen.
iedereen kaatste met de zachte bal.
De kabouters en welpen kaatsen allemaal in een poule van 4, en konden dus 3 keer kaatsen.
Bij de pupillen hadden 6 personen zich opgegeven, en kaatsten iedere keer weer met iemand anders.
In totaal hebben ze 4x gekaatst.
Bij de senioren waren 5 dames en 5 heren die konden dus mooi in een poule van 5 kaatsen.
De jeugd was rond half 2 klaar. Bij de senioren waren ze nog lang niet zover vandaar de de prijzen bij de jeugd alvast weden uitgereikt door Cornelis.

Klik op het plaatje voor de wedstrijd foto’s

De prijswinnaars waren:

Pré Kabouters
1e prijs Jort Hoekstra en Mart Strikwerda
2e prijs Almer Strikwwerda en Jurre Strikwerda
3e prijs Niek Strikwerda en Daan Dijkstra
3e prijs Sven Atema en Brecht Walburg
Kabouters
1e prijs Jilke Hoekstra en Milou Wielenga
2e prijs Herre Dijkstra en Lianne van der Weij
3e prijs Jorn Strikwerda en Marije Walburg
3e prijs Jildou Tolsma en Fleur Atema
Welpen
1e prijs Lianne Tolsma en Mirthe Hoitema
2e prijs Lisanne de Boer en Dine Bosch
Pupillen
1e prijs Ties Hettema
2e prijs Fleur van Munsteren
Senioren
1e prijs Thea Viëtor en Hessel Wielenga
2e prijs Truus Overal en Hessel Westra

Uitslagen ledenwedstrijd jeugd en Pearkekaetsen op 8 juni 2024

Met name de jeugd was weer in grote getale aanwezig op deze ledenwedstrijd, waarvan de prijzen beschikbaar werden gesteld door Kinderopvang Oebele, en It Elfkes Plakje
Bij de Pre Kabouters waren 6 parturen die in 2 poule speelden
1e prijs Jort Hoekstra, en Jurre Strikwerda
2e prijs Fleur Atema, en Daan Dijkstra
3e prijs Niek Strikwerda, en Jurre Strikwerda
4e prijs Rinse Schilstra, en Mart Strikwerda
5e prijs Jan Giliam, en Sven Atema
6e prijs Almer Strikwerda, en Brecht Walburg

Bij de kabouters waren 5 parturen die allemaal een keer tegen elkaar speelden.
1e prijs Jildou Tolsma, en Jorn Strikwerda
2e prijs Lotte Bakker, en Marije Walburg
3e prijs Jilke Hoekstra, en Lianne van der Weij
4e prijs Herre Dijkstra, en Milou Wielenga
5e prijs Dine Bosch, en Pier Giliam

De welpen waren met 4 parturen vertegenwoordigd en ook die speelden allemaal een keer tegen elkaar
1e prijs Lisanne de Boer, en Mirthe Hoitema
2e prijs Lianne Tolsma, Elias van der Weij

Bij de pupillen waren 4 personen die individueel kaatsten
1e prijs Ylze Meppelink
2e prijs Afke Zijlstra

Bij de pearkes waren 8 parturen die in 2 poules kaatsten
1e prijs Marrit Wielenga, en Robin Benders
2e prijs Truus overal, en Frits Hoekstra

KNKB Pupillen d.e.l. wedstrijd de Prins en Prinsessen partij

klik op het plaatje voor de wedstrijdfoto’s

Zondag 26 mei stond de traditionele Prins en Prinsessen partij weer op het programma. Dit is een pupillen wedstrijd voor jongens en meisjes. Aan deze wedstrijd zit ook altijd een Prins en Prinses aan verbonden voor de beste speler van de wedstrijd.
Er waren 54 aanmeldingen bij de jongens en 42 bij de meisjes, De wedstrijd begon al om 9.00 uur, en dat was ook maar goed want het grootse gedeelte van de dag was het mooi weer, maar on half 4 begon het hevig te onweren en te regen, dit ging gepaard met hevige windstoten. Helaas heeft de partytent dit niet overleeft.
Gelukkig waren de meisjes al klaar, en die hebben de prijzen eerder uitgereikt gekregen omdat de jongens na de bui de finale nog moesten spelen, en het daardoor wel erg laat werd.
Zondag 26 mei stond de traditionele Prins en Prinsessen partij weer op het programma. Dit is een pupillen wedstrijd voor jongens en meisjes. Aan deze wedstrijd zit ook altijd een Prins en Prinses aan verbonden voor de beste speler van de wedstrijd.
Er waren 54 aanmeldingen bij de jongens en 42 bij de meisjes, De wedstrijd begon al om 9.00 uur, en dat was ook maar goed want het grootse gedeelte van de dag was het mooi weer, maar on half 4 begon het hevig te onweren en te regen, dit ging gepaard met hevige windstoten. Helaas heeft de partytent dit niet overleeft.
Gelukkig waren de meisjes al klaar, en die hebben de prijzen eerder uitgereikt gekregen omdat de jongens na de bui de finale nog moesten spelen, en het daardoor wel erg laat werd.

Meisjes:
1e prijs Veerle van der Werf Mantgum en Lyset Westra (prinses) Bolsward
2e prijs Froukje Patricia Blanke Bolsward en Marije Punter Raerd
3e prijs Liv Koops Makkum en Emma Hornstra Balk
herkansing
1e prijs Anna Linn Keegstra en Rianne Cuperus Bolsward
2e prijs Iris Schingenga Lioessens en Tessa Wouda Morre
Jongens
1e prijs Meint van der Zwaag Mantgum en Imro van der Meer (prins) St. Jacobiparochie
2e prijs Bas Haaksma Dokkum en Melle Terpstra Wommels
3e prijs Redmar Feenstra Easterlittens en Max Menage Witmarsum
3e prijs Ids Koopal Witmarsum en Collin Terpstra Witmarsum
herkansing
1e prijs Tymen Bults Wommels en Hedzer Buursma Ferwert
2e prijs Jaring Jan Postma Waaksens en Andries Durk Hettinga Stiens

Prijswinnaars en foto’s KNKB 1e klas V.F. in Tzum

Zondag 12 mei mochten wij een ingelaste wedstrijd voor de 1e klas van de KNKB organiseren. voor de ranking was het belangrijk dat deze wedstrijd gespeeld moest worden. Het was wel kort dag en ook nog Moederdag dus waren de vrijwilligers beperkt. Maar voor de kaatsers was dit geen probleem, en zo werden de wedstijden onder mooie weersomstandigheden zonder grote problemen verkaatst. Ook werd er goed geholpen met het opruimen, zodat we terug konden kijken op een geslaagde kaats dag.

1e prijs: Redmer Zaagemans Witmarsum
Gjalt Sjirk de Groot Mantgum
Jari Visser Witmarsum
2e prijs: Johan Sipma Lioenssens
Yoram Elzinga Groningen
Jan Tymen Eisma Franeker
3e prijs: Harmen Zuidema Leeuwarden
Otte Algera Leeuwarden
Jelmer Foppe Drijfhout Poppenwier

voor de foto’s klik op het plaatje of kijk bij Foto’s

Prijswinnaars en foto’s KNKB Welpen afdeling jongens en meisjes + opstap op 4 mei 2024

Klik op het plaatje voor alle wedstrijdfoto’s
Welpen meisjes Afdeling
1e prijs Witmarsum: Gabrielle de Jong, en Maud van der Wei
2e prijs Wommels: Veerle Peters en Elle Flisijn
3e prijs Dronryp: Ise Hoeksema en Amarins Krottje
Welpen jongens Afdeling
1e prijs Dokkum: Stijn Haaksma, Jorrit Hardholt, en Finn Bakker
2e prijs Witmarsum: Danny Terpstra, Sjoerd v.d. Schaaf, en Lennart Wagenaar
3e prijs Hantum: Sytze de Vries en Geert Johan Kuipers
4e prijs Wommels 1: Redmer Politiek, Ids van Wijngaarden, en Syan Bults
4e prijs Easterlittens: Djurre Feenstra en Sido Rodenhuis
Welpen meisjes opstap d.e.l.
1e prijs: Dycke Wijnsma en Lianne Tolsma
2e prijs: Dycke Roersma en Hester Rixt Bruining
3e prijs: Sinne Mous en Marrit Hoekstra
Welpen jongens opstap d.e.l.
1e prijs: Jelke Sijbesma en Hendrik Arjen Alkema
2e prijs: Herre Zijlstra en Rayan Heida
3e prijs: Kars Andringa en Lennon Linnenbank
3e prijs: Jesper Boersma en Ties Kingma

Prijswinnaars en foto’s Koningspartij 27 april

Pre. Kabouters
1e prijs Niek Strikwerda en Jan Giliam
2e prijs Roos Bakker 3n Brecht Walburg
Kabouters
1e prijs Lotte Bakker en Jorn Strikwerda
2e prijs Jilke Hoekstra en Pier Giliam
Welpen
1e prijs Lisanne de Boer en Lyanne Hoitema
2e prijs Lene Merij Hiemstra en Sara Dijkstra
Pupillen en Schooljeugd
1e prijs Inke Nore Hiemstra en Else Bakker
2e prijs Afke Zijlstra en Fleur van Munsteren
Dames en Heren
1e prijs Redmer van der Meulen en Truus Overal
2e prijs Marrit Wielenga en Inge Bosch
Hier de foto’s van de Koningspartij

Basisschoolpartij d.e.l.

Een zeer vroege start voor kaatsvereniging S.F. Tsjom. De eerste wedstrijd van het seizoen al op 17 april 2024.
Voorheen was dit altijd een federatiewedstrijd van alle basisschoren in de gemeente Franekeradeel.
Maar tijden veranderen en daarom was deze wedstrijd bedoeld voor alle kinderen op de basisschool in de hele provincie. En wat we niet verwacht hadden was, dat er maar liefst 84 aanmeldingen binnen kwamen.
Hierdoor moesten we de wedstrijd aanpassen door in twee categorieën te kaatsen. 10 jaar en jonger, en 11-12 jaar. En moesten we genoodzaakt beginnen met 2 eersten gelijk.
Jammer genoeg zat het weer niet erg mee, het was koud en het regende in het begin, maar gelukkig werd het later droog. Door dat de scheidsrechters Ype, Arie, Johan, en Inge, de gang er goed in hielden, waren de prijswinnaars rond half 7 bekend.

Prijswinnaars bij de categorie 10 jaar of jonger
winnaarsronde
1e prijs Wybren Politiek en Syan Bults
2e prijs Brechje de Jong en Tjidde Buwalda
3e prijs Johannes Miedema en Yara van Oostrum
herkansing
1e prijs Mebius Hettinga en Brecht Korenblik
2e prijs Twan Staverman en Jilles Hijlkema

Prijswinnaars 11 en 12 jaar
winnaarsronde
1e prijs Hendrik Alkema en Marco Mast
2e prijs Timo de Vries en Niek Helvrich
3e prijs Jinse Durk de Jong en Johannes Heerma
Herkansing
1e prijs Redmer Dunnewind en Lianne Tolsma
2e prijs Hendrik Hoekstra en Dirk Regeling

Voor alle wedstrijdfoto’s klik op het plaatje of kijk bij foto’s

Kaatsclinic Door Yannha Palma in Martenahiem

Voor het behalen van Yannha Palma haar diploma als kaatstrainer, moest ze nog een kaatsclinic organiseren. Haar keuze was gevallen op de bewoners van het Martenahiem. De oudjes vonden het maar wat leuk om mee te doen aan alle opdrachten die ze had bedacht. Dit is goed te zien aan de foto’s die hier van zijn gemaakt. (klik maar op het plaatje).