De jeugd van KF Wêz Wis Tsjom

De jeugd van K.F.Wêz-Wis Tsjom

Bij de jeugd hebben we op dit moment ongeveer 50 leden. Iets meer dan vorig jaar. Ook dit jaar zullen velden goed gevuld zijn met enthousiaste jeugdkaatsers tijdens de leden-, Federatie- en KNKB wedstrijden in en rond Tsjom. Dat is gezond voor een vereniging als de onze. De jeugd heeft immers de toekomst!!! We zijn hier dan ook erg blij mee. Het spreekt niet altijd voor zich dat elke jeugdcategorie bestaansrecht heeft. De pupillen en jongens/meisjes zijn dit jaar de grootste groepen. De welpen en schooljeugd groep zijn niet groot, respectievelijk 7 en 8 kaatsers per categorie. We gaan er alles aan doen om er een plezierig en sportief kaatsseizoen van te maken.

Ledenwedstrijden
We hebben weer een aantal ledenwedstrijden op het programma dit jaar. En de afsluiter zal ook dit jaar weer de Kind-Ouder- met de senioren d.e.l. partij zijn.

Federatie
De Federatie Franekeradeel heeft de schouders er weer redelijk onder gezet en alles weer aardig op orde gekregen. Het bestuur is uitgebreid en organisatorisch is het afgelopen seizoen beter verlopen. De deelname is gelijk gebleven. Vorig jaar is er getracht een training voor de jeugd op touw te zetten. Door te weinig opgave is die opzet helaas mislukt. Een vereniging met een respectabel aantal jeugdleden heeft tegenwoordig eigen trainers en trainingsmogelijkheden. En dan is er nog de mogelijkheid om je bij een kaatsschool aan te sluiten………..Dit merkt de Federatie uiteraard. Toch willen ze het voor het komende seizoen weer proberen.

Dispensatie spelers op verenigingsniveau
Er is één verzoek binnen gekomen, die is inmiddels door het bestuur gehonoreerd dat.

Het komende seizoen kaatst Gerbrich Koster, die officieel nog bij de pupillen hoort, bij de schooljeugd.

Een ieder die een dergelijk verzoek doet moet zich ervan bewust zijn dat hij/zij het gehele seizoen in die categorie deelneemt aan de wedstrijden. Dit geldt ook voor de wedstrijd varianten zoals bijvoorbeeld de Kind-Ouder partij en de generatie partij.

Trainingen
De wintertrainingen zijn inmiddels in volle gang. Erwin Atsma traint de welpen in de sportzaal van dorpshuis De Moeting in Tsjom. André Tamminga en Harry Benders trainen de schooljeugd in Sporthal De Trije in Franeker. In de week van 16 april maken we de overstap van de zaal naar het veld. De trainingen voor de kabouters beginnen na de meivakantie. Hennie Yntema en Anke Zijlstra zullen training geven aan de kabouters. Alle kinderen, die op 1 januari 2018 6 of 7 jaar waren mogen hier aan meedoen.

 

Opslagafstanden bij ledenpartijen
Hiervoor gelden voor de federatiekaatsers de afstanden zoals bepaald voor de federaties. KNKB-kaatsers moeten zich houden aan de afstanden voor de KNKB-wedstrijden. Iedereen die met gemak de KNKB afstand kan halen moet bij de KNKB -opslag opslaan. Ook al heb je nooit KNKB gekaatst. De opslag afstanden voor de Federatiekaatsers en de KNKB kaatsers worden op het kaatsveld apart aangegeven. De KNKB kaatsers slaan op van achter de gele lijn. Federatiekaatsers slaan op van achter de witte lijn.

Voor alle duidelijkheid
Zoals al eerder genoemd is voor de welpen categorie niet de leeftijd maar de opslagafstand bepalend voor deelname. Dit is een regel die door de KNKB is ingesteld. Wij zijn lid van de KNKB dus geldt dit ook voor ons.
De regel is als volgt, iemand is:
Welp: als hij/zij op 1 januari van het komende kaatsseizoen 8 of 9 jaar is.
Pupil: als hij/zij op 1 januari van het komende kaatsseizoen 10 of 11 jaar is. Aan deze regel zit voor de welpencategorie echter een ‘maar’ verbonden, nl. de opslagafstand.

Op verenigingsniveau;

Als een kind, dat nog geen 8 jaar is op 1 januari, wel de opslagafstand haalt welke voorgeschreven is voor de categorie welpen, mag hij/zij mee kaatsen bij de ledenpartijen. Ook competitiekaatsen en trainen mag dan. Uiteraard dien je dan wel lid te worden van de vereniging. De opslagafstand voor jongens is 11 meter, voor meisjes is dat 9 meter.

(De pupillen afstand is voor jongens 15 meter en voor meisjes 12 meter. Schooljeugd jongens 19 meter en schoolmeisjes 16 meter).
Hiervoor kunnen de ouders een verzoek indienen bij de jeugdcommissie. Vervolgens volgt er een test afgenomen door de clubtrainer (op verzoek van de jeugdcommissie) en door een jeugdcommissielid.

Op Federatie niveau;
Voor deelname aan de Federatie wedstrijden moet je op 1 januari 8 jaar zijn. Daarbij moet je de opslagafstand van de welpen beheersen.

Op KNKB niveau;
De opslag regel is hetzelfde als bij de vereniging alleen de opslagafstand is 3 meter verder.

Op de uitgeschreven wedstrijden van de KNKB mag hij/zij meedoen, mits hij/zij lid is van de plaatselijke vereniging.

KNKB en Federatie afdelingsparturen
Afdelingsparturen KNKB en Federatie worden samengesteld door de jeugdcommissie en trainers. De uitgangspositie is dat het sterkste partuur wordt opgesteld en ten alle tijden intact blijft.