Nachtkaatsen 8 september 2023

Winnaarsronde:
1e prijs Redmer Cnossen, Truus Overal, Inke Nore Hiemstra
2e prijs Jorrit Palma, Marrit Wielenga, Sanne Strikwerda
3e prijs Klaas Meinsma, Simon Benders, Marije van der Meulen
3e prijs Jurrit Osinga, Marrit Strikwerda, Else Bakker

verliezersronde:
1e prijs Auke van der Meulen, Gerbrich Koster, Jorick Tamminga
2e prijs Anne Piet Strikwerda, Hendrik Dunnewind, Renske Lemstra
3e prijs Frits Hoekstra, Jelmer Zijlstra, Doutzen Meppelink
e3 prijs Niels Strikwerda, Jacob Bosch, Lisette Bakker

KNKB welpen jongens en meisjes in A en B klasse

Zondag 2 juli waren de welpen jongens en meisjes te gast in Tzum.
Jammer genoeg waaide het heel hard, en dan is opslaan op een open veld in Tzum erg lastig.
Maar gelukkig bleef het droog, en konden de 4 wedstrijden in vlot tempo worden afgewerkt.
de prijswinnaars waren:
Jongens A klasse
1e prijs: Gerlof Schuiling Oude Bildtzijl en Alex Boonstra St. Jacobiparochie
2e prijs: Tymen Bults Wommels en Collin Terpstra Witmarum
Jongens B klasse
1e prijs: Max Menage Witmarsum, en Noud Oostenveld Makkum
2e prijs: Jasper Tjepkema Oude Bildtzijl, en Stijn Haaksma Dokkum
1e herkansing: Sido Agema Ferwerd, en Redmer Porte Oude Bildtzijl
2e herkansing: Tymen Stenekes Wommels, en Lennart Wagenaar Witmarsum

klik op het plaatje voor de wedstrijdfoto’s

Prijswinnaars Meisjes
A klasse
1e prijs: Frouke Patricia Blanke Bolsward, en Mette Tilma Mantgum
1e prijs: Marije Punter Reard, en Anouk Groen Winsum
B klasse
1e prijs: Elske Tassebajof Jonkerslan, en Sinne Mous Reard
2e prijs: Iris Tolsma Jirnsum, en Emma Tjeerdema Makkum

Straatkaatsen 2023

Woensdagavond 28, donderdagavond 29, en vrijdagavond 30 juni was het weer een gezellige drukte op de Voorstraat met het straatkaatsen. We mogen weer terug kijken op een zeer geslaagd evenement.
K.F. Wêz Wis Tsjom organiseerde dit evenement voor de 2e keer.
14 parturen hadden zich aangemeld 2 meer dan vorig jaar.
Na de eerste omloop op woensdag kaatsten de winnaars in de A klas en de verliezers in de B klas
Prijswinnaars waren:
A klas
1e prijs: Robin Benders, Jurrit Osinga, en Kevin Zijlstra
2e prijs: Jelmer Zijlstra, Jorrit Buwalda, en Meinderd-Jan Zijlstra
3e prijs: Reinoud Dijkstra, Bouwe Strikwerda, en Anne Piet Strikwerda
B klas
1e prijs: Yannah Palma, Jeldou Koopmans, en Johan Koster
2e prijs: Marrit Wielenga, Gerbrich Koster, en Lisa Molenaar
3e prijs: Douwe Joostema, Arjen Pieter Bouma, en Haye Tseard van der Hem

Klik maar op het plaatje voor alle foto’s van deze wedstrijd

KNKB Pupillen Prins en Prinsessen Partij

Klik op het plaatje voor alle wedstrijd foto’s of kijk bij Foto’s

Prijswinnaars Pupillen jongens
1e prijs Sven Kingma Menaam, Jorrit Kroondijk St. Annaparochie (prins)
2e prijs Rimar Kaper St. Annaparochie, Jan Willem Koopal Witmarsum
3e prijs Piet de Jong Lytsewierum, Sigert Bouma Huins
3e prijs Renke-Jacob Cuperus Hurdegryp, Lars Haarsma Scharnegoutum
1e herkansing Roan van Swinden Koopmans Exmorra, Jort Dijkstra Menaam
2e herkansing Zenn Hoitinga Wommels, Dylano van Coevorden Witmarsum

Prijswinnaars Pupillen meisjes
1e prijs Marrit de Witte Makkum, Floorke de Boer Hommerts (prinses)
2e prijs Aisha Mahmoud St. Annaparochie, Daniek Rinia Arum
3e prijs Bente van der Woud Berltsum, Sanna Haaksma Dokkum
1e herkansing Alieke de Jong Wommels, Sygrid Bosch Arum
2e herkansing Fenna Wiersma Dokkum, Wvy Wijnia Wommels

Federatie Basisscholen (oud) Franekeradeel

(Klik op het plaatje voor de wedstrijd foto’s)

Op woensdag 10 mei was er weer de jaarlijkse Basisscholen partij in Tzum
Hier doen de basisscholen uit de regio Franekeradeel aan mee.
Dit jaar waren er 12 parturen die hier aan mee deden
1e prijs Jelte Nieuwenhuizen en Nick Lousma
2e prijs Luuk Heemskerk en Sara Jellema
3e prijs Else Bakker en Sil Hylkema
Herkansing:
1e prijs Jesse de Boer en Hester Roersma
2e prijs Hieke Hettema wn Foeke Pieter Dijkstra

KNKB 50+ A en B klasse

Uitslagen B klasse

1e prijs
Harmen Westra Kimswerd
Jan Fokke Mulder Dronrijp
Klaas van der Vlugt Witmarsum

2e prijs
Jan Hoekstra Leeuwarden
Johannes Henrichs Harlingen
Siemon de Groot Midlum

3e prijs
Harm Jan de Boer Spannum
Pieter Porte Wommels
Gerrie Otter Goutum

1e prijs herkansing
Jan de Jong Menaam
Johannes Siegersma Berltsum
Wietse Punter Grou

Uitslagen A Klasse

1e prijs
Jan Meindertsma Goutum
Hilbrand Smid Witmarsum
Bertus Bootsma Wommels

2e prijs
Nanning Seepma Herkema
Ludwig Seerden Franeker
Johan Hiemstra Sint Jacoboiparochie

3e prijs
Anne de Vries Sint Annaparochie
Evert Tolsma Dronryp
Anco Elgersma Dedgum

Koningspartij 27 april 2023

Ondanks dat het s ’morgens nog best koud was, hebben we het wel getroffen met het weer op de eerste ledenwedstrijd van 2023.

De jeugd was knap vertegenwoordigd, maar bij de dames en heren liep het nog geen storm.
Dit zal vermoedelijk wel met de temperatuur te maken hebben gehad.

Voor de wedstrijd foto’s klik hier

In totaal 6 lijsten te weten

Lees verder