Ledenvergadering uitgesteld

Uitnodiging voor de voorjaarsledenvergadering

 Tot nader te bepalen datum i.v.m. corona virus

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Aftreden bestuursleden / voorstellen nieuw bestuurslid
 4. Ingekomen stukken/mededelingen
 5. Notulen voorjaarsvergadering d.d. maart 2019
 6. Jaarverslag 2019 (zie voor het jaarverslag op www.kfwezwis.nl)
 7. Toelichting Financieel jaarverslag 2019 / bevindingen Kascommissie

PAUZE

 • KNKB bespreking voorstellen algemene vergadering
 • Federatie
 • Wedstrijdagenda 2020
 • Sponsoracties
 • Rondvraag
 • Sluiting

Reacties zijn gesloten.